+
สื่อการสอน > ตอนที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาการเรียน)
วันที่ : 15 มิ.ย. 2559, 15:01 . คนดู : (14,476)
Loading...
ตอนที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาการเรียน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้องการให้การปรึกษาวัยรุ่น

ตอนที่ 1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

ตอนที่ 2 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

ตอนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (แนวคิดพื้นฐาน)

ตอนที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาอารมณ์)

ตอนที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาพฤติกรรม)

ตอนที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาครอบครัว)

ตอนที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน/ทักษะสังคม)

ตอนที่ 9 การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น (การสัมภาษณ์ประวัติ)

ตอนที่ 10 การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น (การประเมินสภาพจิต)

ตอนที่ 11 การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น (การประเมินครอบครัว)

ตอนที่ 12 การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น (หลัก 4P)

ตอนที่ 13 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (เป้าหมายและหลักการเบื้องต้นในการให้การปรึกษาเบื้องต้น)

ตอนที่ 14 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (การสร้างความสัมพันธ์กับวัยรุ่น)

ตอนที่ 15 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (การจัดการความคิด)

ตอนที่ 16 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (การช่วยวัยรุ่นตัดสินใจ)

ตอนที่ 17 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (การดูแลจิตใจผู้ให้คำปรึกษา)

ตอนที่ 18 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน (เด็กติดเกม)

ตอนที่ 19 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน (พฤติกรรมเกเร)

ตอนที่ 20 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน (ปัญหายาเสพติด)

ตอนที่ 21 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

ตอนที่ 22 ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน (การให้คำปรึกษาครอบครัว)
 
สมาชิกทั้งหมด 68,136 คน