แผนภูมิระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
สถานการณ์โรคทางจิตเวชสุขภาพจิตวัยรุ่นที่เกิดขึ้น ระดับเขตสุขภาพ/ระดับประเทศ


แผนภูมิระบบสารสนเทศ ของประเทศไทย / เขตสุขภาพ
*แหล่งที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ช่วงอายุ 11 -18 ปี
 
สมาชิกทั้งหมด 67,331 คน