แผนภูมิระบบสารสนเทศ : สถานการณ์โรคทางจิตเวช


*แหล่งที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ช่วงอายุ 11 -18 ปี
*แหล่งที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ช่วงอายุ 11 -18 ปี
ข้อมูลประเทศ จำแนกตามช่วงอายุ (รายปี)
ปี
กรุณาเลือกปีที่ต้องการแสดงผลด้วยค่ะ
 
สมาชิกทั้งหมด 67,036 คน