คำชี้แจง

แบบประเมินพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับเด็กและวัยรุ่น ประกอบด้วยแบบประเมินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แบบประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง (SDQ)
แบบประเมินประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (WHO-assist)
แบบประเมินอาการสมาธิสั้น (SNAP-IV)
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist : TYC)
แบบประเมินซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่น (CES-D)
แบบประเมินเสี่ยงฆ่าตัวตาย
แบบทดสอบพฤติกรรมติดเกม (GAST)
แบบประเมินการสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น (BSS)

แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมและอารมณ์ ดังนั้นขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เลือกใช้แบบประเมินให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการประเมิน/ทดสอบ
2) ตอบแบบประเมิน/แบบทดสอบ ตามความเป็นจริงเท่านั้น
3) การประเมินติดตามพฤติกรรม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 6 เดือน

ยืนยัน