สำหรับ เด็กและวัยรุ่น : แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน (SDQ)
รายละเอียด

แบบประเมินตนเอง(SDQ)นี้เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาจาก  The strengths addiffculties Questionnaire(SDC)เป็นเครื่องมือท่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดรองปัญหาเด็กได้ดีสามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้น  แบบประเมิน SDQ นี้เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุ 11ปีขึ้นไป

แบบประเมิน ประกอบด้วย 

แบบประเมินประกอบด้วย   2  ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะพฤติกรรม  จำนวน  25  ข้อซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ  โดยสามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมได้   5   ด้านได้แก่

1.พฤติกรรมด้านอารมณ์ (5ข้อ)

2.พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น (5ข้อ)

3.พฤติกรรมเกเร/ความแระพฤติ (5ข้อ)

4.พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (5ข้อ)

5.พฤติกรรมสัมพันธภาพกับสังคม (5ข้อ)

ส่วนที่  2  เป็นการประเมินด้านผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื้อรังส่งผลระทบต่อบุคคลรอบข้างต่อตัวเอง มีผลกระทบต่อสัมพันธภาพทางสังคมและชีวิตประจำวันของเด็กมากน้อยอย่างไร  

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับการใช้เครื่องมือประเมินโดย เด็กและวัยรุ่น

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อน้องๆตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้องๆ ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)