สำหรับ เด็กและวัยรุ่น : แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist : TYC)

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับการใช้เครื่องมือประเมินโดย เด็กและวัยรุ่น

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อน้องๆตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้องๆ ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย11 ปีขึ้นไป)
  • ควรต้องให้เด็กที่ระบุอายุ 11 ปีขึ้นไปเข้าใช้งานได้เท่านัั้น