สำหรับ เด็กและวัยรุ่น : แบบประเมินทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี

เครื่องมือแบบประเมินทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปีนี้ มีเพื่อประเมินตนเอง และทำความเข้าใจตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อมีข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาตนเอง รวมถึงครูหรือพ่อแม่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูล ความคิด พฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทย แบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1  ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยอายุ 10 -19 ปี จำนวนทั้งหมด 47 ข้อ

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมความปลอดภัยทางดิจิทัล  จำนวน 2 ข้อ

ทำเครื่องหมาย P ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด