สำหรับ เด็กและวัยรุ่น : แบบประเมินซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่น (CES-D)
แบบวัดภาวะซึมเศร้า Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D) ฉบับภาษาไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร  ตรังคสมบัติ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้พัฒนา แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือที่ให้เด็กตอบแบบประเมินด้วยตนเอง (Self-report) ประกอบด้วยคำถาม 20 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อย ๆ ตลอดเวลา ทุกข้อให้เลือกเพียงคำตอบเดียว ตัวเลือกเกี่ยวกับความรุนแรงหรือความถี่ของอาการซึมเศร้ามี 4 ระดับ คือ

          ไม่เคย                       (<1 วัน)                   คะแนนเท่ากับ   0

          นาน ๆ ครั้ง                 (1-2 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   1

          บ่อย ๆ                       (3-4 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   2

          ตลอดเวลา                 (5-7 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   3

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับการใช้เครื่องมือประเมินโดย เด็กและวัยรุ่น

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อน้องๆตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้องๆ ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)