สำหรับ พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบประเมินอาการสมาธิสั้น (SNAP-IV)
แบบประเมินอาการสมาธิสั้น (SNAP-IV)
คิดค้นโดย James.M.Swanson Ph.D. และคณะ
แปลงเป็นฉบับ ภาษาไทย โดย นพ.ณัธร พิทยรัตน์เสถียร และคณะ  มีจำนวนข้อทั้งหมด 26 ข้อ แบ่งเป็น

•ด้านสมาธิ 9 ข้อ
•ด้านซน อยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น 9 ข้อ
•ด้านดื้อ/ต่อต้าน 8 ข้อ

วิธีทดสอบ
ผู้ประเมิน เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวเด็กมากที่สุด โดยแบ่งเป็น
  ไม่เลย = 0 คะแนน
  เล็กน้อย = 1 คะแนน
  ค่อนข้างมาก = 2 คะแนน

          มาก = 3 คะแนน

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับใช้เครื่องมือประเมินโดย พ่อแม่และผู้ปกครอง

  •         แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตัวเด็กเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อท่านตอบตามความเป็นจริง
  •         อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  •         ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ใน ณ ขณะที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
  •         ไม่ควรนำผลประเมินที่ได้ไปกล่าวโทษ หรือตำหนิตัวเด็ก