สำหรับ พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist : TYC)

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับใช้เครื่องมือประเมินโดย พ่อแม่และผู้ปกครอง

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตัวเด็กเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อท่านตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ใน ณ ขณะที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
  • ไม่ควรนำผลประเมินที่ได้ไปกล่าวโทษ หรือตำหนิตัวเด็ก