สำหรับ พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบทดสอบพฤติกรรมติดเกม (GAST)
รายละเอียดแบบทดสอบ

แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้สำหรับค้นหาเด็กและวัยรุ่นที่อาจมีปัญหาติดเกมคอมพิวเตอร์หรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

ความหมายของคำว่า “เกม”

            คำว่า “เกม” ในแบบทดสอบการติดเกม (GAST) หมายถึง วิดีโอเกม เกมเพลสเตชั่น เกมบอย เกมคอมพิวเตอร์ เกมในโทรศัพท์มือถือ และเกมออนไลน์ทุกชนิด

ผู้ตอบแบบทดสอบ

            ผู้ตอบแบบทดสอบการติดเกม (GAST)-ฉบับเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Version) ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปที่เล่นเกมเป็นประจำในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 เดือนที่ผ่านมา

การตอบแบบทดสอบ

คำตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่ละข้อคำถามมี 4 คำตอบ ได้แก่  “ไม่ใช่เลย”   “ไม่น่าใช่”   “น่าจะใช่”   “ใช่เลย”

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

คำชี้แจงสำหรับใช้เครื่องมือประเมินโดย พ่อแม่และผู้ปกครอง

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตัวเด็กเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อท่านตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ใน ณ ขณะที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
  • ไม่ควรนำผลประเมินที่ได้ไปกล่าวโทษ หรือตำหนิตัวเด็ก