สำหรับ พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง (SDQ)
รายละเอียด

แบบประเมินตนเอง(SDQ)นี้เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาจาก  The strengths addiffculties Questionnaire(SDC)เป็นเครื่องมือท่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดรองปัญหาเด็กได้ดีสามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้น  

แบบประเมิน SDQ นี้เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

แบบประเมิน ประกอบด้วย 

แบบประเมินประกอบด้วย   2  ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะพฤติกรรม  จำนวน  25  ข้อซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ  โดยสามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมได้   5   ด้านได้แก่

1.พฤติกรรมด้านอารมณ์ (5ข้อ)

2.พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น (5ข้อ)

3.พฤติกรรมเกเร/ความแระพฤติ (5ข้อ)

4.พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (5ข้อ)

5.พฤติกรรมสัมพันธภาพกับสังคม (5ข้อ)

ส่วนที่  2  เป็นการประเมินด้านผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื้อรังส่งผลระทบต่อบุคคลรอบข้างต่อตัวเอง มีผลกระทบต่อสัมพันธภาพทางสังคมและชีวิตประจำวันของเด็กมากน้อยอย่างไร  

กรุณาเลือกคำตอบให้ตรงความจริงมากที่สุด

คำชี้แจงสำหรับใช้เครื่องมือประเมินโดย พ่อแม่และผู้ปกครอง

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตัวเด็กเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อท่านตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ใน ณ ขณะที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้  (การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
  • ไม่ควรนำผลประเมินที่ได้ไปกล่าวโทษ หรือตำหนิตัวเด็ก