แผนภูมิระบบสารสนเทศ ของประเทศไทย / เขตสุขภาพ
*แหล่งที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ช่วงอายุ 11 -18 ปี